گواهینامه پذیرش مقاله با عنوان چالش های حضور بخش های غیر دولتی در صنعت نفت و گاز و لزوم ایجاد نهاد ناظم (رگولاتوری)

گواهینامه پذیرش مقاله با عنوان چالش های حضور بخش های غیر دولتی در صنع...

این گواهینامه به مقاله با عنوان چالش های حضور بخش های غیر دولتی در صنعت نفت و گاز و لزوم ایجاد نهاد ناظم (رگولاتوری) دریافت شده که توسط حسینعلی امدی گرجی (دبیر همایش) به ایشان اهدا شده است/....