کشاورزی و گردشگری محورهای اصلی اقتصاد در خوانسار و گلپایگان است

کشاورزی و گردشگری محورهای اصلی اقتصاد در خوانسار و گلپایگان است...

کشاورزی و گردشگری محورهای اصلی اقتصاد در خوانسار و گلپایگان است مهندس بختیار گفت: اقتصاد مقاومتی در مناطقی با شرایط خوانسار و گلپایگان به معنای توسعه کشاورزی و گردشگری است و باید برای توسعه و رونق ای...